Zakres działalności

Do zakresu działań Muzeum należy:

1. Gromadzenie zabytków i dzieł związanych ze sztuką książki.

2. Upowszechnianie informacji o rozwoju i procesie realizacji dzieła sztuki, jakim jest książka.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i warsztatowej inspirowanej zagadnieniami typografii, papiernictwa i introligatorstwa, wzornictwa przemysłowego i sztukami plastycznymi.
4. Prowadzenie badań nad kolekcjami bibliofilskimi i współczesną książką artystyczną, promocją sztuki w kraju i za granicą.

Działania te będą realizowane poprzez:
1. Gromadzenie zabytków książki;
2. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
3. Przechowywanie gromadzonych zbiorów, zabezpieczanie i konserwację.
4. Gromadzenie zabytków techniki drukarskiej.

W zewnętrznych tymczasowych siedzibach Muzeum :

przy ul.Piotrkowska 86 oraz ul.Sienkiewicza 82/84

odbywają się wystawy stałe i czasowe, prowadzona jest działalność edukacyjna w tym kursy, warsztaty, staże.
Udostępniane są zbiory do celów edukacyjnych i naukowych, a także prowadzone będzie muzealna biblioteka „książki o książkach”
Do jednych z ważniejszych zadań należy prowadzenie działalności wydawniczej i rozpowszechnianie katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych z zakresu działalności Muzeum oraz wydawnictw naukowych.
Muzeum otwarte jest na współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administrację rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, uczelniami artystycznymi, organizacjami pozarządowymi, a także z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.