DANE TELEADRESOWE
O MUZEUM
STATUS PRAWNY
ZESPÓŁ MUZEUM
RADA MUZEUM
STRUKTURA WŁASNOŚCI I MAJĄTEK
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZASADY UDOSTĘPNIANIA SEKTORA PUBLICZNEGO
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
DEKLARACJA DOSTĘPNOSCI
KOMUNIKATY
REKRUTACJA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
DANE TELEADRESOWE

Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi
(w organizacji)
ul. Ks. Bpa. Wincentego Tymienieckiego 24
90-349 Łódź

info@mkalodz.pl
www.mkalodz.pl

NIP: 7282869734
REGON: 524163682
RIK: 132/2022

Wizyty w Muzeum po uprzednim umówieniu.

O MUZEUM

Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi (w organizacji) jest instytucją kultury utworzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Correspondance des Arts.
Misją Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi jest na zaspokajanie potrzeb poznawczych i edukacyjnych społeczeństwa w zakresie szeroko pojętej sztuki książki, klasycznej i artystycznej, a także technik realizacyjnych- drukarskich, introligatorskich, klasycznej grafiki artystycznej- od Gutenberga po metody współczesne, a także wspieranie twórczości profesjonalnych artystów, studentów kierunków artystycznych w uczelniach współpracujących z Muzeum.                         
Swoją misję realizuje poprzez działalność twórczą, wystawienniczą, konserwatorską i edukacyjną oraz współpracę instytucjami zagranicznymi promując polską sztukę książki na świecie.
Muzeum mieści się w Willi Grohmana – stuletnim budynku znajdującym się          w pofabrycznym kompleksie włókienniczym Scheibler-Grohman na Księżym Młynie w Łodzi. Misją Muzeum jest kultywowanie wiedzy o Henryku Grohmanie, który kolekcjonował w niej grafikę, instrumenty muzyczne, nuty, inne przedmioty sztuki. Za życia jej właściciela willa była przybytkiem sztuki.                Odbywały się tu koncerty sławnych pianistów i spotkania z wielkimi postaciami kultury.

Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
    1. Dzieła sztuk plastycznych tematycznie związane ze sztuką książki;
    2. Obiekty w postaci książki artystycznej;
    3. zabytki techniki z dziedziny typografii, papiernictwa i introligatorstwa;
    4.  księgozbiór, w tym druki rzadkie i bibliofilskie;
    5. materiały rękopiśmienne i maszynopisy;
    6. druki ulotne, afisze, plakaty;
    7. materiały fotograficzne i cyfrowe.
STATUS PRAWNY
Muzeum ma osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego              pod nr RIK 132/2022.
Siedzibą Muzeum miasto Łódź.
Status prawny Muzeum Książki Artystycznej (w organizacji) określa Statut Muzeum z dnia 28 grudnia 2022r..
 
 
 
ZESPÓŁ MUZEUM

p.o. Dyrektora – prof. dr hab. Jolanta Rudzka Habisiak
Główny Księgowy – Małgorzata Kobus

RADA MUZEUM

W procesie tworzenia.

STRUKTURA WŁASNOŚCI I MAJĄTEK

Siedziba Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi (w organizacji) mieści się Muzeum mieści się w Willi Grohmana – stuletnim budynku znajdującym się w pofabrycznym kompleksie włókienniczym Scheibler-Grohman na Księżym Młynie w Łodzi.
W dniu 10.02.2023 Minister Kultury i Dziedzictwa narodowego w celu wyposażenia instytucji kultury przeniósł nieodpłatnie w trybie art. 51 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.DZ.U. z 2021r.,poz. 1899, ze zm.) na rzecz instytucji kultury Muzeum Książki Artystycznej prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości opisanej w par.1 tego Aktu wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności Muzeum.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

W przygotowaniu

ZASADY UDOSTĘPNIANIA SEKTORA PUBLICZNEGO

W przygotowaniu

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Do zakresu działań Muzeum należy
    1. gromadzenie zabytków i wytworów kultury materialnej związanych ze sztuką książki;
    2. upowszechnianie informacji o rozwoju i procesie realizacji dzieła sztuki, jakim jest książka;
    3. prowadzenie działalności edukacyjnej i warsztatowej inspirowanej zagadnieniami typografii, papiernictwa i introligatorstwa, wzornictwa przemysłowego i sztukami plastycznymi;
    4. prowadzenie badań nad kolekcjami bibliofilskimi i współczesną książką artystyczną, promocją sztuki w kraju i za granicą.
Działania te będą realizowane poprzez:
    1. gromadzenie zabytków książki;
    2. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
    3.  przechowywanie gromadzonych zbiorów, zabezpieczanie i konserwację.
    4. Gromadzenie zabytków techniki drukarskiej.
W Muzeum odbywają się wystawy stałe i czasowe, prowadzona jest działalność edukacyjna w tym kursy, warsztaty, staże.
Udostępniane będą zbiory do celów edukacyjnych i naukowych, a także prowadzone będzie biblioteka fachowa i zakładowa.
Do jednych z ważniejszych zadań należy prowadzenie działalności wydawniczej i rozpowszechnianie katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych z zakresu działalności Muzeum oraz wydawnictw naukowych.
Muzeum otwarte jest na współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administrację rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, uczelniami artystycznymi, organizacjami pozarządowymi, a także z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
DEKLARACJA DOSTĘPNOSCI

Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Muzeum Książki (w organizacji).
Data publikacji strony internetowej: ……………… Data ostatniej istotnej aktualizacji:.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
    • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
    • Materiały wideo opublikowane na stronie nie posiadają napisów,
   które przedstawiają ważne informacje dźwiękowe,
    • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
    • Strona używa grafiki aby przedstawić tekst,
    • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
    • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
    • Elementom sterującym na stronie internetowej nie towarzyszy widoczna
    etykieta tekstowa lub towarzyszy widoczna etykieta tekstowa
    niezgodna   z nazwą programową,
    • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.
Wyłączenia:
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy
   o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 15.03.2023
 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Kozłowski info@mkalodz.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich……
Dostępność architektoniczna
1. Budynek jest przed generalnym remontem. Dlatego nie ma w nim żadnych udogodnień.
2. W budynku brak wind. Nie ma też platform.
3. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych miejsc do parkowania.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. W budynkach brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

KOMUNIKATY
Treść Zakładki
REKRUTACJA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Treść Zakładki