Ochrona danych osobowych

Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi
Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w Muzeum Książki Artystycznej
w Łodzi związku z realizacją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „RODO”.

Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 24, 90-349 Łódź REGON 524163682
NIP 7282869734 reprezentowane przez Panią Prof. dr. hab. Jolantę
Rudzką-Habisiak p.o. Dyrektora Muzeum

Inspektor ochrony danych
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych
osobowych pod adresem:
–  Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 24, 90-349 Łódź
–  e-mail:  rodo@mkalodz.pl

Cel przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej (promocja i upowszechnianie kultury).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych
– podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji,
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub
zawarta między stronami umowa;
– w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie;
– podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie
potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych.
Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną
można odwołać w dowolnym czasie. 

Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji
Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie dokumentacji pracowniczej
Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku
danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;
Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Opublikował(a): piotrw

Ostatnia zmiana: