Klauzula informacyjna RODO
Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

 

 1. Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi związku z realizacją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „RODO”.

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 24, 90-349 Łódź REGON 524163682 NIP 7282869734 reprezentowane przez Panią Prof. dr. hab. Jolantę Rudzką-Habisiak p.o. Dyrektora Muzeum

 1. Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

–  Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 24, 90-349 Łódź

–  e-mail:  rodo@mkalodz.pl

 1. Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej (promocja i upowszechnianie kultury).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • usunięcia danych osobowych;

  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 1. Informacja o wymogu podania danych

 • podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;

 • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie;

 • podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

 1. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji

Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

Art. 6 ust. 1 lit a RODO;