Deklaracja dostępności

Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Muzeum Książki (w organizacji).
Data publikacji strony internetowej: ………………

Data ostatniej istotnej aktualizacji:.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
    • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
    • Materiały wideo opublikowane na stronie nie posiadają napisów,
   które przedstawiają ważne informacje dźwiękowe,
    • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
    • Strona używa grafiki aby przedstawić tekst,
    • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
    • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
    • Elementom sterującym na stronie internetowej nie towarzyszy widoczna
    etykieta tekstowa lub towarzyszy widoczna etykieta tekstowa
    niezgodna   z nazwą programową,
    • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.
Wyłączenia:
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 15.03.2023
 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Wiewióra it@mkalodz.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich……

Dostępność architektoniczna
Budynek Muzeum nie jest dostępny dla zwiedzających będąc przed generalnym remontem. Dlatego nie ma w nim żadnych udogodnień.