Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe
Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi
(w organizacji)
ul. Ks. Bpa. Wincentego Tymienieckiego 24
90-349 Łódź
Dyrektor – tel. 537 606 432
Promocja – tel. 530 235 030

promocja@mkalodz.pl
mkalodz.pl

NIP: 7282869734
REGON: 524163682
RIK: 132/2022

Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających.
O muzeum, status prawny, struktura własności i majątek
O muzeum
Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi (w organizacji) jest instytucją kultury utworzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Correspondance des Arts.
Misją Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi jest na zaspokajanie potrzeb poznawczych i edukacyjnych społeczeństwa w zakresie szeroko pojętej sztuki książki, klasycznej i artystycznej, a także technik realizacyjnych- drukarskich, introligatorskich, klasycznej grafiki artystycznej- od Gutenberga po metody współczesne, a także wspieranie twórczości profesjonalnych artystów, studentów kierunków artystycznych w uczelniach współpracujących z Muzeum.                         
Swoją misję realizuje poprzez działalność twórczą, wystawienniczą, konserwatorską i edukacyjną oraz współpracę instytucjami zagranicznymi promując polską sztukę książki na świecie.
Muzeum mieści się w Willi Grohmana – stuletnim budynku znajdującym się w pofabrycznym kompleksie włókienniczym Scheibler-Grohman na Księżym Młynie w Łodzi. Misją Muzeum jest kultywowanie wiedzy o Henryku Grohmanie, który kolekcjonował w niej grafikę, instrumenty muzyczne, nuty, inne przedmioty sztuki. Za życia jej właściciela willa była przybytkiem sztuki. Odbywały się tu koncerty sławnych pianistów i spotkania z wielkimi postaciami kultury.

Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
    1. Dzieła sztuk plastycznych tematycznie związane ze sztuką książki;
    2. Obiekty w postaci książki artystycznej;
    3. zabytki techniki z dziedziny typografii, papiernictwa i introligatorstwa;
    4.  księgozbiór, w tym druki rzadkie i bibliofilskie;
    5. materiały rękopiśmienne i maszynopisy;
    6. druki ulotne, afisze, plakaty;
    7. materiały fotograficzne i cyfrowe.

Status prawny
Muzeum ma osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 132/2022.
Siedzibą Muzeum miasto Łódź. Status prawny Muzeum Książki Artystycznej (w organizacji) określa Statut Muzeum z dnia 28 grudnia 2022r.

Struktura własności i majątek
Siedziba Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi (w organizacji) mieści się  w Willi Grohmana – stuletnim budynku znajdującym się w pofabrycznym kompleksie włókienniczym Scheibler-Grohman na Księżym Młynie w Łodzi.
W dniu 10.02.2023 Minister Kultury i Dziedzictwa narodowego w celu wyposażenia instytucji kultury przeniósł nieodpłatnie w trybie art. 51 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.DZ.U. z 2021r.,poz. 1899, ze zm.) na rzecz instytucji kultury, Muzeum Książki Artystycznej, prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości opisanej w par.1 tego Aktu wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności Muzeum.
Zespół i Rada muzeum
Zespół:
p.o. Dyrektora – Jadwiga Tryzno
Główny Księgowy – Małgorzata Kobus

Rada muzeum:
W procesie tworzenia
Struktura organizacyjna
W przygotowaniu.
Zasady udostępniania sektora publicznego
W przygotowaniu.
Zakres działalności
Do zakresu działań Muzeum należy:
    1. Gromadzenie zabytków i wytworów kultury materialnej związanych ze sztuką książki;
    2.Uupowszechnianie informacji o rozwoju i procesie realizacji dzieła sztuki, jakim jest książka;
    3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i warsztatowej inspirowanej zagadnieniami typografii, papiernictwa i introligatorstwa, wzornictwa przemysłowego i sztukami plastycznymi;
    4. Prowadzenie badań nad kolekcjami bibliofilskimi i współczesną książką artystyczną, promocją sztuki w kraju i za granicą.

Działania te będą realizowane poprzez:
    1. Gromadzenie zabytków książki;
    2. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
    3. Przechowywanie gromadzonych zbiorów, zabezpieczanie i konserwację.
    4. Gromadzenie zabytków techniki drukarskiej.

W Muzeum odbywają się wystawy stałe i czasowe, prowadzona jest działalność edukacyjna w tym kursy, warsztaty, staże.
Udostępniane będą zbiory do celów edukacyjnych i naukowych, a także prowadzone będzie biblioteka fachowa i zakładowa.
Do jednych z ważniejszych zadań należy prowadzenie działalności wydawniczej i rozpowszechnianie katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych z zakresu działalności Muzeum oraz wydawnictw naukowych.
Muzeum otwarte jest na współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administrację rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, uczelniami artystycznymi, organizacjami pozarządowymi, a także z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.
Zamówienia publiczne, komunikaty
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dostępne są na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mka
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Zapytanie ofertowe na długoterminowy wynajem samochodu osobowego na rzecz Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

– zapytanie ofertowe,
– załącznik do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego – wyposażenie biur Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

– zapytanie ofertowe,
załącznik


Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego – wyposażenie pracowni graficznej Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

– zapytanie ofertowe,
-załączniki


Deklaracja dostępności
Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Muzeum Książki (w organizacji).
Data publikacji strony internetowej: ……………… Data ostatniej istotnej aktualizacji:.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
    • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
    • Materiały wideo opublikowane na stronie nie posiadają napisów,
   które przedstawiają ważne informacje dźwiękowe,
    • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
    • Strona używa grafiki aby przedstawić tekst,
    • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
    • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
    • Elementom sterującym na stronie internetowej nie towarzyszy widoczna
    etykieta tekstowa lub towarzyszy widoczna etykieta tekstowa
    niezgodna   z nazwą programową,
    • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.
Wyłączenia:
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 15.03.2023
 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Kozłowski info@mkalodz.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich……

Dostępność architektoniczna
1. Budynek jest przed generalnym remontem. Dlatego nie ma w nim żadnych udogodnień.
2. W budynku brak wind. Nie ma też platform.
3. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Brak wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych miejsc do parkowania.
5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. W budynkach brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Rekrutacja
MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ w Łodzi ogłasza nabór na stanowiska:
 1. Głównego inwentaryzatora
 2. Pracownika ds. administracyjno – kancelaryjnych


Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Książki Artystycznej
Miasto wykonywania pracy: Łódź
Miejsce pracy: Muzeum Książki Artystycznej
Forma zatrudnienia: umowa o pracę/ pół etatu
Termin składania aplikacji: nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023r.
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: II półrocze 2023

Ad1. 
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe;
2. Minimum pół roku doświadczenia w pracy na analogicznym stanowisku;
3. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
4. Umiejętność interpretowania i stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania muzeów, instytucji kultury, instytucji muzealnej, w tym: rozporządzenia w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów z dnia 15 maja 2008 r. oraz rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach;
5. Obsługa komputera (MS Office, Internet);
6. Nastawienie na pogłębianie wiedzy i rozwój zawodowy;
7. Bardzo dobra organizacja pracy;
8. Umiejętność pracy samodzielnej, w zespole oraz budowania dobrych relacji;
9. Elastyczność i zdolność do szybkiej adaptacji w dynamicznym środowisku pracy;
10. Rzetelność, sumienność, dokładność;
11. Umiejętności zachowania poufności powierzonych informacji;
12. Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach.

Oferujemy:
Różnorodne wyzwania zawodowe oraz możliwość rozwoju zawodowego;
Stabilne zatrudnienie w instytucji publicznej;

Główne obowiązki:
1) prowadzenie magazynów zbiorów, w tym:
a) dbałość o właściwy stan powierzonych muzealiów, optymalne ich rozmieszczenie w magazynach oraz monitorowanie warunków środowiskowych we współpracy z konserwatorami zabytków;
b) prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji związanej z magazynowanymi muzealiami oraz ich ruchem, w tym prowadzenie kart magazynowych oraz zapisów w systemie inwentaryzacji zbiorów;
c) udział w pakowaniu i rozpakowywaniu muzealiów i innych czynnościach związanych z ruchem muzealiów;
2) nadzór nad inwentaryzacją zbiorów i ruchem wewnętrznym;
3) katalogowanie, naukowe opracowywanie zbiorów we współpracy z pracownikami merytorycznymi;
4) nadzór nad zabezpieczeniem zbiorów na ekspozycjach, w magazynach zbiorów i pracowniach;
5) terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami ewidencjonowanie zbiorów w formie papierowej i elektronicznej;
6) prowadzenie kontroli zbiorów;
7) realizacja ruchu muzealiów i prowadzenie stosownej dokumentacji;
8) realizacja procedury zakupów i przyjmowania darowizn muzealiów oraz przyjmowanie i zwrot depozytów;
9) koordynacja procesu zakupu zbiorów, w tym pozyskiwanie praw autorskich i licencji do zbiorów;
10) przygotowywanie dokumentacji, w tym umów użyczeń, wypożyczeń, zakupów, darowizn i innych związanych z gromadzeniem i ruchem muzealiów;
11) nadzór i koordynacja realizacji kwerend, użyczeń i wypożyczeń zbiorów;
12) współpraca w zakresie digitalizacji zbiorów;
13) przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;

Sposób aplikacji:
1. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny/cv (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim) ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, poprzez umieszczenie i podpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
b) życiorys (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
2. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@mkalodz.pl

Procedura naboru:
1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:
I Etap – polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
II Etap – ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie informowania o wynikach naboru.
6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
7. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy rekrutacyjnej.
8. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji.
9. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
1. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 24, 90-349 Łódź REGON 524163682 NIP 7282869734 reprezentowane przez Panią Prof. dr. hab. Jolantę Rudzką-Habisiak p.o. Dyrektora Muzeum
2. Inspektor ochrony danych
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
– Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wincentego Tymienieckiego 24, 90-349 Łódź
– e-mail: rodo@mkalodz.pl
3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Muzeum Sztuki w Łodzi zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe zostaną zniszczone.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 usunięcia danych osobowych;
 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
8. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji
Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;


Ad2. 
Wymagania:
    1. Wykształcenie wyższe;
    2. Minimum pół roku doświadczenia w pracy na analogicznym stanowisku;
    3. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
    4. Umiejętność interpretowania i stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych, instytucji kultury, instytucji muzealnej;
    5. Obsługa komputera (MS Office, Internet);
    6. Nastawienie na pogłębianie wiedzy i rozwój zawodowy;
    7. Bardzo dobra organizacja pracy;
    8. Umiejętność pracy samodzielnej, w zespole oraz budowania dobrych relacji;
    9. Elastyczność i zdolność do szybkiej adaptacji w dynamicznym środowisku pracy;
    10. Rzetelność, sumienność, dokładność;
    11. Umiejętności zachowania poufności powierzonych informacji;
    12. Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach.

Oferujemy:
Różnorodne wyzwania zawodowe oraz możliwość rozwoju zawodowego;
Stabilne zatrudnienie w instytucji publicznej;

Główne obowiązki:
    1. Przygotowywanie raportów, sprawozdań, analiz, prezentacji, redagowanie pism oraz opracowywanie innych dokumentów na potrzeby Muzeum;
    2. Prowadzenie rejestru zarządzeń i pism dyrektora;
    3. Koordynowanie kalendarza spotkań, obsługa korespondencji, organizacja spotkań oraz podróży służbowych;
    4. Organizacja zadań i logistyka korespondencji wychodzącej i przychodzącej;
    5. Administrowanie dokumentacją firmową i urzędową;
    6. Prowadzenie rejestrów dokumentacji wskazanych przez Dyrektora;
    7. Realizacja spraw związanych z Radą Muzeum;
    8. Prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora oraz kierowanie ruchem interesantów przewidzianych do spotkania z Dyrektorem;
    9. Tłumaczenie dokumentów Dyrektora;
    10. Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,
    11. Sporządzanie wniosku o nagrodę roczną Dyrektora;
    12. Obsługa muzealnej skrzynki pocztowej oraz systemu epuap;
    13. Udzielanie informacji interesantom;
    14. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w instytucji przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi,
    15. Zastępowanie innych pracowników w zakresie wskazanym przez Dyrektora

Sposób aplikacji:
1. Wymagane dokumenty:
    a) list motywacyjny/cv (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu
w języku polskim) ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, poprzez umieszczenie i podpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
    b) życiorys / portfolio (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu
w języku polskim);
2. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@mkalodz.pl  

Procedura naboru:
    1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:
I Etap – polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
II Etap – ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
    2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
    3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
    4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
    5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie informowania o wynikach naboru.
    6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
    7. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy rekrutacyjnej.
    8. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji.
    9. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
    1. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 24, 90-349 Łódź REGON 524163682 NIP 7282869734 reprezentowane przez Panią Prof. dr. hab.  Jolantę Rudzką-Habisiak p.o. Dyrektora Muzeum
    2. Inspektor ochrony danych
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
–  Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 24, 90-349 Łódź
–  e-mail:  rodo@mkalodz.pl
    3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
    4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Muzeum Sztuki w Łodzi zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
    5. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacji, Państwa dane osobowe zostaną zniszczone.
    6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
        ◦ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
        ◦ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
        ◦ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
        ◦ usunięcia danych osobowych;
        ◦ wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
    7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
    8. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji
Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;
Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
Ochrona danych osobowych
Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi
Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w Muzeum Książki Artystycznej
w Łodzi związku z realizacją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „RODO”.

Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 24, 90-349 Łódź REGON 524163682
NIP 7282869734 reprezentowane przez Panią Prof. dr. hab. Jolantę
Rudzką-Habisiak p.o. Dyrektora Muzeum

Inspektor ochrony danych
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych
osobowych pod adresem:
–  Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 24, 90-349 Łódź
–  e-mail:  rodo@mkalodz.pl

Cel przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej (promocja i upowszechnianie kultury).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych
– podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji,
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub
zawarta między stronami umowa;
– w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie;
– podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie
potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych.
Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną
można odwołać w dowolnym czasie. 

Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach procesu rekrutacji
Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie dokumentacji pracowniczej
Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). W przypadku
danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;
Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
Skip to content